Σάββατο, 6 Ιουλίου 2019

ΟΙ ΠΑΓΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2014!


ΑΠΟ IRAKLIS3 ΣΤΟ ΙΟΥΛ 3, 2019

Έπει­τα από δε­κα­ε­τί­ες επέ­κτα­σης των θα­λάσ­σιων πάγων της Ανταρ­κτι­κής, τα τε­λευ­ταία χρό­νια έχει ση­μειω­θεί μια δρα­μα­τι­κή συρ­ρί­κνω­σή τους και οι επι­στή­μο­νες δεν ξέ­ρουν την αιτία. Έτσι, πα­ράλ­λη­λα με την Αρ­κτι­κή, οι θα­λάσ­σιοι πά­γουν υπο­χω­ρούν πλέον και στα δύο ημι­σφαί­ρια, πράγ­μα που μπο­ρεί να επι­δει­νώ­σει την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή στο μέλ­λον.
Οι θα­λάσ­σιοι πάγοι ακο­λου­θούν μια επο­χι­κή αυ­ξο­μεί­ω­ση, καθώς επε­κτεί­νο­νται τον χει­μώ­να και μειώ­νο­νται το κα­λο­καί­ρι, οπότε οι επι­στή­μο­νες βγά­ζουν ένα μέσο ετή­σιο όρο. Οι ανταρ­κτι­κοί πάγοι αυ­ξά­νο­νταν αργά κάθε χρόνο για πάνω από 30 χρό­νια και έφθα­σαν στο απο­κο­ρύ­φω­μα τους 2014, οπότε απρό­σμε­να και για άγνω­στη αιτία άρ­χι­σε η αντί­στρο­φη τάση. Μια νέα ανά­λυ­ση δο­ρυ­φο­ρι­κών ει­κό­νων απο­κα­λύ­πτει ότι με­τα­ξύ 2014-2017, η έκτα­ση της θά­λασ­σας γύρω από την νότια πα­γω­μέ­νη ήπει­ρο, που είναι κα­λυμ­μέ­νη με πά­γους, έχει εμ­φα­νί­σει άνευ προη­γου­μέ­νου μεί­ω­ση, με απο­τέ­λε­σμα η πα­γο­κά­λυ­ψη της θά­λασ­σας της Ανταρ­κτι­κής να βρί­σκε­ται στο χα­μη­λό­τε­ρο ση­μείο των τε­λευ­ταί­ων 40 ετών.
Η συρ­ρί­κνω­ση των πάγων στο νότιο ημι­σφαί­ριο είναι πολύ τα­χύ­τε­ρη από τις απώ­λειες λόγω της τήξης των αρ­κτι­κών θα­λάσ­σιων πάγων στο βό­ρειο ημι­σφαί­ριο. Ο ρυθ­μός μεί­ω­σης των πάγων γύρω από την Ανταρ­κτι­κή είναι τρι­πλά­σιος από την πιο γρή­γο­ρη τήξη που έχει κα­τα­γρα­φεί ποτέ στην Αρ­κτι­κή θά­λασ­σα. Σε τέσ­σε­ρα χρό­νια η θά­λασ­σα της Ανταρ­κτι­κής έχασε τό­σους πά­γους όσους η θά­λασ­σα της Αρ­κτι­κής σε 34 χρό­νια.
Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής την Κλερ Πάρ­κιν­σον του Κέ­ντρου Δια­στη­μι­κών Πτή­σε­ων Goddard της Αμε­ρι­κα­νι­κής Δια­στη­μι­κής Υπη­ρε­σί­ας (NASA), που έκα­ναν τη σχε­τι­κή δη­μο­σί­ευ­ση στο πε­ριο­δι­κό της Εθνι­κής Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών των ΗΠΑ (PNAS), δή­λω­σαν έκ­πλη­κτοι από την έκτα­ση των απω­λειών των πάγων. Επι­φυ­λά­χθη­καν πά­ντως να πουν ότι υπαί­τια γι’ αυτό είναι η κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή, ούτε είναι βέ­βαιοι κατά πόσο πρό­κει­ται απλώς για την αρχή μιας πιο μα­κρό­χρο­νης τάσης.

Πηγή: https://atexnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.