Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019

ΑΝΤΩΝΗ Θ. ΚΟΜΙΝΗ: ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ!ΑΠΟ HERKO                                     ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Πα­ρου­σιά­ζει η Άν­νε­κε Ιω­αν­νά­του //

ΙΝΤΙ­ΦΑ­ΝΤΑ
Το άστρο του Δαυίδ
Αντώ­νης Θ. Κο­μί­νης
Εκ­δό­σεις «Οσε­λό­τος»

Πέ­ρα­σε κι ο υστερ­νός στρα­τιώ­της,
θω­ρα­κι­σμέ­νος,
ντυ­μέ­νος τη βα­θυ­πρά­σι­νη φο­ρε­σιά
του δια­φε­ντευ­τή.
πίσω απ’ το –κομ­μα­τια­σμέ­νο απ’ τα
βό­λια-
πέ­τρα­βο του πλίν­θου με τις
αλ­λό­κο­τες αυ­λα­κιές,
δύο μάτια κοι­τού­σαν φλο­γι­σμέ­να,
τυ­λιγ­μέ­να στη μα­ντή­λα.
Ψύ­χορ­μη η παι­δι­κή απα­λά­μη
έσφι­ξε λα­τρευ­τι­κά
τη σφε­ντό­να του σκο­τω­μέ­νου
αδερ­φού,
όρισε το γδι­κιω­μό
κι ορ­κί­στη­κε σιω­πη­λά…

Οι πα­ρα­πά­νω στί­χοι πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στην ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή «Ιντι­φά­ντα» του Αντώ­νη Κο­μί­νη αφιε­ρω­μέ­νη στη μαρ­τυ­ρι­κή Πα­λαι­στί­νη. Η συλ­λο­γή το­πο­θε­τεί τον ανα­γνώ­στη «εν γη ερήμω και ανύ­δρω» όπως είναι ο τί­τλος στην αρχή και δίνει φωνή στα όσα συμ­βαί­νουν εκεί. Η αγω­νι­στι­κό­τη­τα και ο πόνος μι­λούν τη δική τους (ποι­η­τι­κή) γλώσ­σα από τις σε­λί­δες της συλ­λο­γής, αλλά και η ελ­πί­δα ξε­προ­βάλ­λει από τον επί­λο­γο:

«Θα ‘ρθει η μέρα να πά­ψουν ετού­τα τα συ­φο­ρί­σμα­τα
του μί­σους.
Αφαι­ρε­μέ­νο θα στέ­κει τ’ αυ­τό­μα­το
κι οι χθό­νιες οβί­δες
ανύ­παρ­κτες πια στο φαρ­μα­κω­μέ­νο κα­τα­τό­πι».

Ένα γλωσ­σά­ρι στο τέλος κα­τα­το­πί­ζει τον ανα­γνώ­στη στο σε κά­ποια ση­μεία ιδιό­μορ­φο λε­ξι­λό­γιο του ποι­η­τή.

 Άν­νε­κε Ιω­αν­νά­του, 
Doctoral κλα­σι­κής φι­λο­λο­γί­ας, νε­ο­ελ­λη­νι­κής και συ­γκρι­τι­κής γλωσ­σο­λο­γί­ας του Πα­νε­πι­στη­μί­ου της Ου­τρέ­χτης. Κρι­τι­κός λο­γο­τε­χνί­ας, με­τα­φρά­στρια. Με­τέ­φρα­σε το «Η εξέ­γερ­ση του Σπάρ­τα­κου» του Ρί­γκο­μπερτ Γκί­ντερ, καθώς και το «Αντι-Ντί­ρινγκ» του Φρί­ντριχ Εν­γκελς. Από τον Απρί­λη του 1996 ήταν πα­ρα­γω­γός ρα­διο­φω­νι­κής εκ­πο­μπής για το βι­βλίο στον «902 Αρι­στε­ρά στα FM» και από τον Απρί­λη του 2007 τη­λε­ο­πτι­κής εκ­πο­μπής για το βι­βλίο στον ίδιο σταθ­μό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.