Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

ΤΟ ΚΟΒΑΛΤΙΟ, ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ!


Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Όσοι άν­θρω­ποι κα­τέ­χουν κι­νη­τό τη­λέ­φω­νο, κο­μπιού­τερ, όποια άλλη ηλε­κτρο­νι­κή συ­σκευή με επα­να­φορ­τι­ζό­με­νες μπα­τα­ρί­ες λι­θί­ου έχουν επαφή με το ορυ­κτό κο­βάλ­τιο και με τα παι­διά ερ­γά­τες του Κον­γκό. 
Το 60% του σπά­νιου αλλά και απα­ραί­τη­του για τις μπα­τα­ρί­ες με­τάλ­λου βρί­σκε­ται στο Κογκό σε γε­ω­λο­γι­κές απο­θέ­σεις εκα­τομ­μυ­ρί­ων χρό­νων.
Τα τε­λευ­ταία χρό­νια η ζή­τη­ση του κο­βάλ­τιου έγινε ακόμη με­γα­λύ­τε­ρη όταν άρ­χι­σε η μα­ζι­κή πα­ρα­γω­γή ηλε­κτρι­κών αυ­το­κι­νή­των. 
Οι υπο­λο­γι­σμοί της Διε­θνούς Αμνη­στί­ας μι­λούν για 30 με 40.000 παι­διά έως και 7 χρο­νών που δου­λεύ­ουν στα ορυ­χεία ψά­χνο­ντας για κο­βάλ­τιο. Ο με­γα­λύ­τε­ρος έμπο­ρος του με­ταλ­λι­κού στοι­χεί­ου είναι η Κίνα.
Η τιμή του έγινε τε­τρα­πλά­σια τα τρία τε­λευ­ταία χρό­νια για να πέσει το 2019 μια που και άλλες χώρες όπως η Χιλή και η Ρωσία έχουν ανα­κοι­νώ­σει πως βρέ­θη­καν νέα κοι­τά­σμα­τα.
Εκτός αυτού άρ­χι­σαν οι Κι­νέ­ζοι να χρη­σι­μο­ποιούν και άλλα μέ­ταλ­λα στις μπα­τα­ρί­ες εκτός από κο­βάλ­τιο. 
Η Διε­θνής Αμνη­στία σε κοινή έρευ­να με την Αφρι­κα­νι­κή Υπη­ρε­σία Πα­ρα­κο­λού­θη­σης Πόρων (Afrewatch), που επι­κε­ντρώ­νε­ται στα αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα στην εξο­ρυ­κτι­κή βιο­μη­χα­νία, ανα­φέ­ρει σε έκ­θε­σή της το 2018 ότι πραγ­μα­το­ποί­η­σε συ­νε­ντεύ­ξεις σε ενή­λι­κες και παι­διά που ερ­γά­ζο­νταν σε πέντε ερ­γο­τά­ξια ορυ­χεί­ων κο­βαλ­τί­ου. 
Οι ερ­γα­ζό­με­νοι μι­λούν για ερ­γα­σία 12 ώρες την ημέρα χωρίς προ­στα­τευ­τι­κή υπο­δο­μή και ρου­χι­σμό και με πολ­λούς να έχουν σαν απο­τέ­λε­σμα ση­μα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας.
Εκτός αυτού οι ερ­γα­ζό­με­νοι θά­βο­νται κυ­ριο­λε­κτι­κά στο χώμα από τις αιφ­νί­διες κα­το­λι­σθή­σεις και υπο­χω­ρή­σεις του εδά­φους. 
Η έκ­θε­ση ανα­φέ­ρει ότι οι ανή­λι­κοι αν­θρα­κω­ρύ­χοι ηλι­κί­ας μέχρι 7 χρο­νών με­τα­φέ­ρουν βαριά φορ­τία σε σα­κί­δια και ερ­γά­ζο­νται σε έντο­νη ζέστη για 1 ή 2 δο­λά­ρια την ημέρα χωρίς μά­σκες ή γά­ντια.
Αρ­κε­τά παι­διά δή­λω­σαν ότι είχαν ξυ­λο­κο­πη­θεί από τους φύ­λα­κες των ερ­γο­τα­ξί­ων και ανα­γκά­στη­καν να πλη­ρώ­σουν “πρό­στι­μα” στην πα­ρά­τυ­πη αστυ­νο­μία με­ταλ­λεί­ων που στάλ­θη­κε από κρα­τι­κούς αξιω­μα­τού­χους για να ει­σπρά­ξει τα πρό­στι­μα-φό­ρους εκ­φο­βί­ζο­ντας τους ερ­γα­ζο­μέ­νους.
Η εμπο­ρία του κο­βαλ­τί­ου από τα ορυ­χεία γί­νε­ται από την κι­νε­ζι­κή εται­ρεία Dongfang Mining (CDM), έναν από τους με­γα­λύ­τε­ρους με­τα­ποι­η­τές ορυ­κτών στη Λαϊκή Δη­μο­κρα­τία του Κον­γκό και την θυ­γα­τρι­κή της εται­ρεία εξό­ρυ­ξης Zhejiang Huayou Cobalt Ltd (Huayou Cobalt).
Η Κι­νέ­ζοι ελέγ­χουν τα 7 με­γα­λύ­τε­ρα ορυ­χεία ιδιο­κτη­σί­ας Molybdenum, πάνω από το ήμισυ των προ­μη­θειών κο­βαλ­τί­ου της ΛΔΚ.
Επι­πλέ­ον, οι ιδιο­κτή­τες των ορυ­χεί­ων που δεν ελέγ­χει πω­λούν κυ­ρί­ως σε κι­νέ­ζους εμπό­ρους και κι­νε­ζι­κά επε­ξερ­γα­στή­ρια κο­βαλ­τί­ου, και αυτό πε­ρι­λαμ­βά­νει και την εται­ρεία Glencore, ιδιο­κτή­τη του ορυ­χεί­ου Katanga, του με­γα­λύ­τε­ρου ορυ­χεί­ου του Κογκό..
Η έκ­θε­ση ανα­φέ­ρει ότι η Huayou Cobalt προ­μη­θεύ­ε­ται πάνω από το 40% του κο­βαλ­τί­ου της από τη Λαϊκή Δη­μο­κρα­τία του Κον­γκό και επε­ξερ­γά­ζε­ται το ακα­τέρ­γα­στο ορυ­κτό πριν το που­λή­σει σε κα­τα­σκευα­στές μπα­τα­ριών, οι οποί­οι προ­μη­θεύ­ουν εται­ρεί­ες όπως η Apple, η Microsoft και η Vodafone.
Μόνο που η κι­νέ­ζι­κη εται­ρεία δεν έχει ακού­σει πως “κά­ποιοι από τους νό­μι­μους προ­μη­θευ­τές μας προ­σέ­λα­βαν παι­διά στα ορυ­χεία τους ή λει­τουρ­γούν σε μη ασφα­λείς συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας … Η Dongfang Mining (CDM) επέ­λε­ξε αυ­στη­ρά τους προ­μη­θευ­τές με­ταλ­λεύ­μα­τος για να εξα­σφα­λί­σει την προ­μή­θεια πρώ­των υλών μέσω νό­μι­μων κα­να­λιών”. 
Δη­λώ­νει τα πα­ρα­πά­νω πα­ρό­λο που στην επαρ­χία Κα­τά­γκα, το­πι­κά πα­ραρ­τή­μα­τα της κι­νέ­ζι­κης εται­ρεί­ας αγο­ρά­ζουν σκόνη κο­βαλ­τί­ου απευ­θεί­ας από ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες και μικρά παι­διά 0,50 σεντς τον σάκο. 
Ούτε η Apple, η Microsoft και η Vodafone, έχουν ακού­σει κάτι αλλά το ερευ­νούν..Ούτε η Τέσλα, η BMW, η κι­νέ­ζι­κη Βόλβο, η Ρενώ και οι άλλοι κα­τα­σκευα­στές ηλε­κτρο­νι­κών αυ­το­κι­νή­των ξέ­ρουν κάτι..
Η υπό­θε­ση της προ­μή­θειας κο­βάλ­τιου κάτω από τις συν­θή­κες που πε­ρι­γρά­ψα­με πρέ­πει να συν­δε­θεί και με την λε­γό­με­νη “πρά­σι­νη” ανά­πτυ­ξη. Προ­ω­θού­νται τα ηλε­κτρι­κά αυ­το­κί­νη­τα που ναι μεν δεν ρυ­παί­νουν με διο­ξεί­διο του άν­θρα­κα όμως οι μπα­τα­ρί­ες τους προ­έρ­χο­νται πάλι από ορυ­κτά υλικά και από απάν­θρω­πη παι­δι­κή ερ­γα­σία. Μπο­ρούν αυτά να συμ­βι­βα­στούν άραγε; 
Το κυ­νή­γι του κα­πι­τα­λι­στι­κού κέρ­δους δεν βλέ­πει τί­πο­τα άλλο μπρο­στά του είτε με “πρά­σι­νη” είτε με άλλου χρώ­μα­τος “ανά­πτυ­ξη” για τους λί­γους και φτώ­χεια και μι­ζέ­ρια για τους πολ­λούς.

  Πάνος Αλε­πλιώ­της

Ερ­γά­στη­κε σαν γε­ω­λό­γος, πε­ρι­βαλ­λο­ντο­λό­γος και χω­ρο­τά­κτης στην Ελ­λά­δα και στην Σου­η­δία. Δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Πυ­λαί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης 87/90 και 99/2002. Αντι­δή­μαρ­χος Πυ­λαί­ας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000.

Πηγή: https://atexnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.