Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

ΝΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ!


Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μου­σγάς 

Το ΣτΕ τά­χτη­κε υπέρ του επα­νυ­πο­λο­γι­σμού και της πε­ρι­κο­πής των συ­ντά­ξε­ων του ψα­λι­δο­χέ­ρη υπουρ­γού Ερ­γα­σί­ας Γιώρ­γου Κα­τρού­γκα­λου. Το 2017 και το Ευ­ρω­παϊ­κό Δι­κα­στή­ριο είχε απο­φαν­θεί ότι οι μειώ­σεις των συ­ντά­ξε­ων «δι­καιο­λο­γεί­ται από σκο­πούς γε­νι­κού συμ­φέ­ρο­ντος που επι­διώ­κει η Ένωση» Υπέρ του επα­νυ­πο­λο­γι­σμού και της πε­ρι­κο­πής της προ­σω­πι­κής δια­φο­ράς στις συ­ντά­ξεις ψή­φι­σε το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας (ΣτΕ) το βράδυ της 11.5.2018, απορ­ρί­πτο­ντας τις προ­σφυ­γές των ορ­γα­νώ­σε­ων των συ­ντα­ξιού­χων που ζη­τού­σαν να κη­ρυ­χτεί αντι­συ­νταγ­μα­τι­κός ο νόμος λαι­μη­τό­μος 4387/2016 του ψα­λι­δο­χέ­ρη υπουρ­γού Ερ­γα­σί­ας Γιώρ­γου Κα­τρού­γκα­λου. 
Το Ανώ­τα­το Ακυ­ρω­τι­κό Δι­κα­στή­ριο (Ολο­μέ­λεια του ΣτΕ), σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που δη­μο­σιο­ποί­η­σε η Ένωση για την υπε­ρά­σπι­ση της Ερ­γα­σί­ας και του Κοι­νω­νι­κού Κρά­τους (ΕΝΥ­ΠΕΚ), με ορια­κή πλειο­ψη­φία μίας (1) μόνο ψήφου (αφού 13 δι­κα­στές ψή­φι­σαν υπέρ της συ­νταγ­μα­τι­κό­τη­τας των πε­ρι­κο­πών και 12 δι­κα­στές υπέρ της αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό­τη­τάς τους) απέρ­ρι­ψε τις προ­σφυ­γές των Συν­δι­κα­λι­στι­κών Ορ­γα­νώ­σε­ων των συ­ντα­ξιού­χων που ζη­τού­σαν να κη­ρυ­χθεί αντι­συ­νταγ­μα­τι­κός ο επα­νυ­πο­λο­γι­σμός των συ­ντά­ξε­ων και η πε­ρι­κο­πή της προ­σω­πι­κής δια­φο­ράς στις κα­τα­βαλ­λό­με­νες συ­ντά­ξεις τους που είχαν επι­βλη­θεί με τον ν. 4387/2016 («Νόμος Κα­τρού­γκα­λου»). Με την από­φα­ση αυτή, όπως ση­μειώ­νει η ΕΝΥ­ΠΕΚ, αλ­λά­ζει με την από­φα­σή του αυτή όλα τα δε­δο­μέ­να ανα­φο­ρι­κά με την προ­ο­πτι­κή των πε­ρι­κο­πών των συ­ντά­ξε­ων όπως έχουν προ­νο­μο­θε­τη­θεί από τη ση­με­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση για να ισχύ­σουν από 1-1-2019. 

Με την από­φα­ση αυτή εξα­τμί­ζο­νται οι ψευ­δαι­σθή­σεις εκεί­νων που είχαν ανα­γά­γει σε πρώ­τι­στη επι­λο­γή τις προ­σφυ­γές στα δι­κα­στή­ρια για την επί­λυ­ση μέ­γι­στων συ­ντα­ξιο­δο­τι­κών θε­μά­των. Αλλά κι όταν υπήρ­ξαν απο­φά­σεις των δι­κα­στη­ρί­ων με θε­τι­κό πε­ριε­χό­με­νο για συ­ντα­ξιο­δο­τι­κά ζη­τή­μα­τα, χρειά­στη­κε πο­λι­τι­κή από­φα­ση της κυ­βέρ­νη­σης –μά­λι­στα σε ορι­σμέ­νες πε­ρι­πτώ­σεις απαι­τεί­ται και η έγκρι­ση των δα­νει­στών- για να υλο­ποι­η­θεί. 
Αυτή η πλευ­ρά είναι ξε­κά­θα­ρη για τις ορ­γα­νώ­σεις των συ­ντα­ξιού­χων που δρούν στα πλαί­σια της Συ­ντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Αγώνα των Συ­νερ­γα­ζό­με­νων Συ­ντα­ξιου­χι­κών Ορ­γα­νώ­σε­ων ΙΚΑ, Δη­μο­σί­ου, ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΝΑΤ, ΠΟ­ΣΕ-ΟΑ­ΕΕ και Πα­νελ­λή­νιου Συλ­λό­γου Συ­ντα­ξιού­χων και αυτή την πε­ρί­ο­δο βρί­σκο­νται σε αδιά­κο­πο αγώνα για να μην εφαρ­μο­στεί ο επα­νυ­πο­λο­γι­σμός και να μην ισχύ­σουν οι πε­ρι­κο­πές στην προ­σω­πι­κή δια­φο­ρά των συ­ντά­ξε­ων. 
Απ’ τις 20 Απρί­λη 2018 μέχρι σή­με­ρα έχουν ορ­γα­νω­θεί 15 με­γά­λες συ­γκε­ντρώ­σεις στην Αθήνα και στην Επαρ­χία και μέχρι τις 25 Μάη 2018 έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί άλλες έξι συ­γκε­ντρώ­σεις στην πρω­τεύ­ου­σα και την πε­ρι­φέ­ρεια. Δη­λα­δή μέσα σε 36 μέρες θα γί­νουν 21 κι­νη­το­ποι­ή­σεις. Μ’ άλλα λόγια, αν εξαι­ρε­θούν τα πέντε Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα, σχε­δόν κάθε ερ­γά­σι­μη μέρα οι συ­ντα­ξιού­χοι ήταν στους δρό­μους κά­ποιας πόλης της Ελ­λά­δας ή ακου­γό­ταν ο αντί­λα­λος των συν­θη­μά­των τους: «Όλα τα τα­μεία τα χτί­σαν οι γε­νιές μας κλη­ρο­νο­μιά να μεί­νου­νε στις οι­κο­γέ­νειές μας» και «Εμπρός λαέ ξε­ση­κω­μός στα μέτρα της κυ­βέρ­νη­σης κα­νείς συμ­βι­βα­σμός». 

Το «Ευ­ρω­παϊ­κό κε­κτη­μέ­νο» 

Η από­φα­ση του ΣτΕ δια­περ­νά­ται το λε­γό­με­νο «Ευ­ρω­παϊ­κό Κε­κτη­μέ­νο των κοι­νω­νι­κών δι­καιω­μά­των», όπως απο­τυ­πώ­θη­κε απ’ το Γε­νι­κό Δι­κα­στή­ριο της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης (ΓΕΔΑ). 
Έλ­λη­νες συ­ντα­ξιού­χοι που δού­λε­ψαν στον ΟΤΕ προ­σέ­φυ­γαν σε αυτό το δι­κα­στή­ριο κα­ταγ­γέ­λο­ντας ότι «από το 2010 έως και το 2014, και κατ’ εφαρ­μο­γή μέ­τρων δη­μο­σιο­νο­μι­κής και μα­κρο­οι­κο­νο­μι­κής προ­σαρ­μο­γής που επι­βλή­θη­καν στην Ελ­λά­δα με σειρά απο­φά­σε­ων του Συμ­βου­λί­ου της Ε.Ε., οι συ­ντά­ξεις γή­ρα­τος υπέ­στη­σαν δρα­μα­τι­κές πε­ρι­κο­πές και μειώ­σεις που έφθα­σαν σε συ­νο­λι­κή μεί­ω­ση που υπερ­βαί­νει το 40% επί του συ­νο­λι­κού των απο­δο­χών, καθώς μόνο οι επι­κου­ρι­κές συ­ντά­ξεις έχουν μειω­θεί κατά 70%)». 
Στις 3 Απρί­λη 2017 –εννιά, δη­λα­δή, μέρες μετά την επε­τεια­κή Σύ­νο­δο στη Ρώμη στις 25 Μάρτη 2017, των 27 αρ­χη­γών κρα­τών της ΕΕ για τα 60 χρό­νια απ’ την υπο­γρα­φή της θε­με­λια­κής, για την ΕΕ, Συν­θή­κης της Ρώ­μης- το Ευ­ρω­παϊ­κό Δι­κα­στή­ριο απο­φάν­θη­κε ότι αυτή η από­φα­ση «δι­καιο­λο­γεί­ται από σκο­πούς γε­νι­κού συμ­φέ­ρο­ντος που επι­διώ­κει η Ένωση» και ότι «λαμ­βα­νο­μέ­νων υπ’ όψιν των σκο­πών αυτών και του άμε­σου κιν­δύ­νου για τη φε­ρεγ­γυό­τη­τα της Ελ­λά­δας τα μέτρα δεν μπο­ρούν να θε­ω­ρη­θούν αδι­καιο­λό­γη­τοι πε­ριο­ρι­σμοί των δι­καιω­μά­των που επι­κα­λού­νται οι ενά­γο­ντες» (!) 
Δι­καιο­λο­γη­μέ­νη δη­λα­δή η βαρ­βα­ρό­τη­τα (!) σε βάρος των κοι­νω­νι­κών δι­καιω­μά­των αρκεί αυτή να υπη­ρε­τεί τις «τέσ­σε­ρις ελευ­θε­ρί­ες» της συν­θή­κης του Μά­α­στρι­χτ: Της ελευ­θε­ρί­ας στην κί­νη­ση των κε­φα­λαί­ων, εμπο­ρευ­μά­των, υπη­ρε­σιών και ερ­γα­τι­κού δυ­να­μι­κού. Μ’ άλλα λόγια: Να πλη­ρώ­νεις μια ζωή, όπως ακρι­βώς ορί­ζουν κάθε φορά οι νόμοι τους, για να ΄χεις απο­κού­μπι στα γε­ρά­μα­τα, και να έρ­χε­ται η κάθε κυ­βέρ­νη­ση, όταν πρό­κει­ται να πλη­ρώ­σει τη δόση στους δα­νει­στές για χρέη που δεν αφο­ρούν το λαό, να βγά­ζει και μια λω­ρί­δα απ’ το το­μά­ρι των συ­ντα­ξιού­χων, των ερ­γα­ζο­μέ­νων, των φτω­χών αγρο­τών και των αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νων. 
Αυτή η βαρ­βα­ρό­τη­τα, με τη βούλα της ελ­λη­νι­κής ή της ευ­ρω­παϊ­κής δι­καιο­σύ­νης, δεν πρό­κει­ται να νο­μι­μο­ποι­η­θεί στη συ­νεί­δη­ση των Ελ­λή­νων συ­ντα­ξιού­χων που σή­κω­σαν συλ­λο­γι­κά το μπόι τους απ’ το 1994, που συ­γκρό­τη­σαν την πρώτη Συ­ντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώνα. Πρώτη κα­τά­κτη­ση εκεί­νων των αγώ­νων ήταν το 1996 το ΕΚΑΣ, το οποίο κα­ταρ­γεί ορι­στι­κά η «για πρώτη φορά κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς», πα­ρό­τι ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας δή­λω­νε το 2015 απ’ το βήμα της Βου­λής ότι δεν μπο­ρεί να φα­ντα­στεί βου­λευ­τή να ψη­φί­ζει την κα­τάρ­γη­σή του! 
Το αγω­νι­στι­κό κί­νη­μα των συ­ντα­ξιού­χων δεν πα­ρα­γρά­φει κα­νέ­να απ’ τα δι­καιώ­μα­τα που αφαι­ρέ­θη­καν. Το επό­με­νο ρα­ντε­βού είναι η Πα­νατ­τι­κή συ­γκέ­ντρω­ση στις 15 Μάη 2018 στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης, ώρα 10 π.μ., με πο­ρεία, στη συ­νέ­χεια, πρός το υπουρ­γείο Οι­κο­νο­μι­κών. Ταυ­τό­χρο­να υπάρ­χει η προ­ε­τοι­μα­σία για τη με­γά­λη δια­μαρ­τυ­ρία στις 19 Ιούνη 2018 στην Αθήνα. 
Εκεί! Στο «ιερό πε­ζο­δρό­μιο» κρί­νε­ται, άλ­λω­στε, και το δίκιο του αγώνα.

Γιώρ­γος Μου­σγάς – Δη­μο­σιο­γρά­φος Γε­νή­θη­κε στο χωριό Ρε­τσια­νά Άρτας το 1958. Τε­λεί­ω­σε το εξα­τά­ξιο Α’ Γυ­μνά­σιο Αρ­ρέ­νων Άρτας. Σπού­δα­σε στο Τμήμα Οι­κο­νο­μι­κών Σπου­δών της Νο­μι­κής Σχο­λής Αθη­νών. Για 28 χρό­νια κά­λυ­ψε το υγειο­νο­μι­κό ρε­πορ­τάζ του «Ρι­ζο­σπά­στη» του οποί­ου υπήρ­ξε –όπως και στον «Οδη­γη­τή»- μέλος της Συ­ντα­κτι­κής Επι­τρο­πής. Είναι μέλος της Ένω­σης Συ­ντα­κτών Ημε­ρη­σί­ων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών. Το 2005 βρα­βεύ­τη­κε απ΄ το Ίδρυ­μα Προ­α­γω­γής Δη­μο­σιο­γρα­φί­ας Αθα­να­σί­ου Βασ. Μπό­τση με το «Βρα­βείο Αν­θρω­πι­στι­κού Ρε­πορ­τάζ», για τον τρόπο πα­ρου­σί­α­σης των θε­μά­των Υγεί­ας και Πρό­νοιας από τις σε­λί­δες του «Ρι­ζο­σπά­στη».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.